Call: +359885056582

E-mail: Lndinev@yahoo.com

Работно време:

Понеделник до Петък 8:00-5:00

Трактори за горски стопанства

Трактори за горски стопанства в България предлага ТЕО. Това е отрасъл на икономиката, част от селското, горско и рибно стопанство, който се нуждае от здарви машини. Той обхваща отглеждането на гори, дърводобива в естествени и изкуствени гори и събирането на диворастящи горски продукти.

За разлика от селското стопанство производственият цикъл е значително по-продължителен.

Периодите тук са от около 15 години при бързорастящите култури. При дървесни видове като бук, дъб, смърч и др. достига до над 100 години. Много често сулжителите в тези стопанства се нуждаят от специализирани трактори за горски стопанства. Те използват и доста специализирани видове прикачен инвентар.

Горското стопанство в България е част от европейското и световно горско богатство.

През последните години общата площ на горските територии в България непрекъснато се увеличава като към края на 2023 г. тя възлиза на 4 180 121 ха, или 37,7 % от територията на страната. В България живее едно от най-старите дървета на планетата – 1300-годишната Байкушева мура в Пирин.

Новата директива на ЕС за енергия от възобновяеми източници и Законът за енергията в сградите на България ясно показват: дървесината е и остава възобновяема форма на енергия. Въпреки неотдавнашните интензивни дискусии относно ролята на енергията от дървесина, както ЕС, така и България гарантират яснота в енергийния и топлинния преход. Европейските и националните разпоредби гарантират сигурност за потребителите и икономиката. Емоционалните дебати в крайна сметка само обезпокояват потребителите и не ни помагат за успешен енергиен преход.